ZOZNAM MAJETKU

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, dňa 25.01.2022, bola nariadená likvidácia obchodnej spoločnosti Letisko Sliač, a. s., so sídlom Letisko Sliač, 962 31 Sliač, IČO: 36 633 283, za likvidátora bol ustanovený Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, zapísaný v zozname správcov pod číslom S1153. Spoločnosť vstúpila do likvidácie dňa 17.02.2022.

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec vyhotovil v zmysle ustanovenia § 75g zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka zoznam majetku, ktorý pozostáva z nasledovných hnuteľných vecí: TU

V Lučenci, dňa 04.04.2022

Ing. Ladislav Kokavec
likvidátor