Interný protikorupčný program spoločnosti Letisko Sliač, a.s. je spracovaný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 zo dňa 12.12.2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 až 2023 so zámerom zlepšiť protikorupčnú prevenciu, boj proti korupcii, vypracovať a zdokonaliť protikorupčné opatrenia a stratégie. Hlavnými adresátmi tejto politiky je verejná správa, najmä ústredné orgány štátnej správy, ale aj všetky úrovne verejnej moci vrátane orgánov samosprávy a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Vnútorný protikorupčný program spoločnosti Letisko Sliač, a.s. je súhrnom opatrení, ktoré regulujú správanie všetkých zamestnancov s cieľom presadzovať nekorupčné a etické princípy podnikania a tak v maximálnej možnej miere obmedziť predpoklady pre vznik korupčného konania, ktoré  je odrazom ľudského charakteru, morálnej či etickej vyspelosti každého z nás. Jedným z takých opatrení je práve podnikateľská etika, ako protikorupčná stratégia, ktorá prispieva k dobrému menu spoločnosti ako i k zvýšeniu lojality zamestnancov voči podniku. Každý zamestnanec na verejnosti reprezentuje nie len sám seba , ale i spoločnosť, preto by mal dbať o jej dobré meno a ochranu jej záujmov.

Protikorupčný program spoločnosti Letisko Sliač, a.s.