ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Letisko Sliač, a.s. vznikla v roku 2005 transformáciou letísk zo Slovenskej správy letísk na akciové spoločnosti. Do konca roku 2009 boli akcionármi letiska Ministerstvo obrany SR (67,053 %), Banskobystrický samosprávny kraj (16,972 %) a mesto Zvolen (15,975 %).

S platnosťou od januára 2010 je jediným akcionárom Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Spoločnosť je riadená predstavenstvom, ktorého predsedom je Ing. Dušan Keketi. 

Činnosť predstavenstva je pravidelne kontrolovaná dozornou radou spoločnosti.

Prevádzkovateľ letiskaLetisko Sliač, a.s.
Právna formaAkciová spoločnosť
SídloLetisko Sliač, 962 31 Sliač
IČO36 633 283
DIČ2021915093
IČ DPHSK2021915093
ZapísanáObchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 808/S
BankaČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica
IBANSK76 7500 0000 0040 0190 9927
Akcionár100% Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky