PODANÁ BATOŽINA

Podaná batožina je tá, ktorá sa pri vybavovacom pulte „Check-in“ zváži, zapíše sa cestujúcemu do palubnej vstupenky, a je v lietadle prevážaná v špeciálnom batožinovom priestore. Maximálnu hmotnosť a rozmery tejto batožiny si stanovujú jednotlivý letecký dopravcovia a preto je vhodné sa pred letom na tieto limity informovať u predajcu leteckej dopravy (napr. cestovná kancelária), alebo priamo u leteckého dopravcu (telefonicky, na webovej stránke a pod.)

Pre podanú batožinu taktiež platia bezpečnostné pravidlá, ktoré cestujúci musí rešpektovať a splniť. V prípade, že podaná batožina bude obsahovať zakázané – nepovolené predmety alebo látky, bude cestujúci vyzvaný aby si tieto nepovolené veci z batožiny vyložil. V prípade, že tak neurobí, bude mu zamietnutá preprava takejto batožiny a v niektorých prípadoch môže byť zamietnutý aj let samotnému cestujúcemu.

Preto, aby na letisku pri odlete nenastali konfliktné situácie, je najlepším spôsobom im predísť. To sa dá ľahko dosiahnuť rešpektovaním zásad pri balení podanej batožiny. Vo všeobecnosti platia v tejto oblasti zavedené pravidlá vydávané samotnou Slovenskou republikou (najmä Zákon č. 143/1998 Z. z. a Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania) a Európskou úniou (najmä  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998). V zmysle vyššie uvedených zákonov a nariadení je v podanej batožine zakázané prepravovať nasledovné predmety:

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PREDMETOV

Cestujúcim sa nepovoľuje, aby vo svojej podanej batožine prepravovali tieto predmety výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla, vrátane:

  • munície,
  • výbušných hlavíc,
  • detonátorov a rozbušiek,
  • mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,
  • ohňostrojov a inej pyrotechniky,
  • dymotvorných nádob a zásobníkov,
  • dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.
V podanej batožine je zakázané prepravovať alkoholické nápoje v neoriginálnych obaloch. Alkoholické nápoje musia byť v obchodných baleniach, nesmú byť vopred otvorené, a musia byť zapečatené originálnou ochrannou kolkovou známkou.
Liehoviny nepochádzajúce z obchodnej siete budú z leteckej prepravy vylúčené.

Maximálne povolené množstvá alkoholických nápojov zabalených v neporušených obchodných obaloch na jednu osobu:

  • 5 litrov s maximálnym obsahom alkoholu do 70%,
  • Pivo a víno s obsahom alkoholu pod 24% sa z hľadiska bezpečnosti leteckej dopravy nepovažuje za alkohol.

Uvedené množstvá nezohľadňujú colné (dovozné) podmienky v jednotlivých štátoch. Tie môžu mať iné, prísnejšie limity.

Ďalšie, podrobnejšie obmedzenia prepravy nebezpečných predmetov v zapísanej batožine môžete získať priamo u leteckého dopravcu, alebo na letisku Vášho odletu.

REKLAMÁCIA POŠKODENEJ, VYKRADNUTEJ ALEBO STRATENEJ BATOŽINY

Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete do cieľovej destinácie kontaktovať reklamačné oddelenie „REKLAMÁCIA BATOŽINY“ (Baggage Claim), ešte pred odchodom z príletového terminálu; a s pracovníkom spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). S daným potvrdením potom kontaktujte Vašu cestovnú kanceláriu, poisťovňu, alebo leteckú spoločnosť so žiadosťou o náhradu škody.