„V zmysle AIP SR, GEN 4.2 Odplaty za letecké navigačné služby, čl.4.2.1.2.4, jednotková sadzba terminálovej odplaty na letisku Sliač je dňom 1.1.2020 stanovená na hodnotu 9,93,- € bez DPH na jednu metrickú tonu najvyššej maximálnej osvedčenej vzletovej hmotnosti lietadla (MTOM), zaokrúhlenej nahor na najbližšiu tonu. Za MTOM sa považuje maximálna osvedčená vzletová hmotnosť lietadla uvedená v osvedčení letovej spôsobilosti lietadla alebo ekvivalentnom doklade poskytnutom prevádzkovateľom lietadla.“

Uvedená výška jednotkovej sadzby terminálovej odplaty bola stanovená na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/317 z 11.2.2019 a zákona č.213/2019 Z.z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 25.6.2019, ktorý upravuje postup a pravidlá na určovanie odplát za používanie verejného letiska a za poskytovanie leteckých navigačných služieb. Výšku tejto odplaty stanovil osvedčený poskytovateľ leteckých navigačných služieb na letisku Sliač – Ministerstvo obrany SR, dňa 24.10.2019.