PREDAJ MAJETKU

Sliač, 8.apríla 2021

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE IIna odpredaj techniky a ostatného zariadenia spoločnosti Letisko Sliač, a.s. – UKONČENÉ

Letisko Sliač, a.s. so sídlom Letisko Sliač, 962 31 Sliač, IČO: 36 633 283, (ďalej len „Vyhlasovateľ“), vyhlasuje ponuku na odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku:

Zoznam majetku TU

Obhliadka:

Záujemcom bude umožnené pred podaním cenovej ponuky vykonať v mieste sídla spoločnosti fyzickú obhliadku odpredávaného majetku.
Obhliadku je potrebné dohodnúť vopred telefonicky: +421 903 287 553, resp. e-mailom: technic@airportsliac.sk

Uvedený majetok sa odpredáva právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorú kupujúci zaplatí jednorázovo.
Minimálna predajná cena je uvedená v tabuľkeMinimálna cena za kus (v €) s DPH.

Ponuka, ktorá bude obsahovať kúpnu cenu nižšiu ako minimálna predajná cena uvedená v tabuľke, bude z ponukového konania vylúčená.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:

Cenovú ponuku doručte v neporušenej, nepriehľadnej, zalepenej obálke označenej heslom: „Verejné ponukové konanie II – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Letisko Sliač, a.s., Letisko Sliač, 962 31 Sliač, alebo osobne na sekretariát výkonného riaditeľa.
Na obálke čitateľne uveďte svoje obchodné meno/ názov/ meno a priezvisko a svoju úplnú adresu na doručovanie.
Termín a čas doručenia: do 20.apríla 2021 do 12,00hod (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať)

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 1. právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ:
 • obchodné meno PO/FO – podnikateľ
 • meno a priezvisko FO – podnikateľ
 • sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
 • osoba poverená komunikáciou
 • osoba vystupujúca za PO
 • emailový a telefónny kontakt
 • špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia
 • ponúknutá cena vyjadrená jednou pevnou sumou v € s DPH; v prípade záujmu o viaceré položky pevnou sumou za jednotlivé položky
 1. fyzická osoba:
 • meno, priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • e-mailový a telefónny kontakt
 • špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia
 • ponúknutá cena vyjadrená jednou pevnou sumou v € s DPH; v prípade záujmu o viaceré položky pevnou sumou za jednotlivé položky
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, TU

Podmienky účasti v ponukovom konaní:

 • ponuky, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam ponukového konania alebo budú doručené po termíne stanovenom na predkladanie, budú odmietnuté;
 • cenová ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene predkladateľa (v prípade fyzickej osoby priamo fyzickou osobou, v prípade právnickej osoby štatutárnym zástupcom);
 • záujemca, ktorý predložil cenovú ponuku, súhlasí, že vyhlasovateľ bude osobné údaje uvedené v požadovaných dokladoch spracúvať na účely vyhodnotenia ponukového konania

Otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk

 • otváranie obálok a ich vyhodnotenie sa uskutoční dňa 21.04.2021 o 09,00hod. v sídle spoločnosti Letisko Sliač, a.s.
 • kritériom na určenie víťaza súťaže je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak návrhy s najvyššou kúpnou cenou predložia viacerí navrhovatelia, budú vyzvaní k zvýšeniu ceny
 • úspešní záujemcovia budú informovaní písomne (e-mailom) v termíne do 26.04.2021

Letisko Sliač, a.s. si vyhradzuje právo:

 • v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať záujemcu na jej doplnenie
 • ponukové konanie zrušiť, prípadne zrušené ponukové konanie opakovať.

Letisko Sliač, a.s. je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení ponukového konania.
Účasťou v tomto ponukovom konaní záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového konania.
Ponukové konanie na odpredaj nie je Obchodná verejná súťaž podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka.

 

Ing. Dušan Keketi
predseda predstavenstva
a výkonný riaditeľ