OZNAMY PRE ZAMESTNANCOV

Vnútorný systém na vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Dovoľte mi Vás informovať, že dňom 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z.z., niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, ktorý na Slovensku zaviedol právnu reguláciu whisteblowingu. V kontexte uvedeného zákona bola na MDV SR vydaná smernica č. 18/2015 s účinnosťou od 30.6.2015, ktorá upravuje podmienky vnútorného systému na vybavenie podnetov, súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v pôsobnosti MDV SR a teda aj spoločnosti Letisko Sliač a.s. ako jediného akcionára spoločnosti.

V zmysle §-u 11 odst. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.,  Vám dávame do pozornosti nasledovné:

– pre plnenie úloh zamestnávateľa spoločnosti Letisko Sliač a.s., ktoré vyplývajú z uvedeného zákona a smernice bol určený ako „zodpovedná osoba“  odbor krízového riadenia MDV SR,

– podnet možno podať písomne alebo ústne do záznamu, poštou, alebo elektronickou poštou,

– písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe, alebo do podateľne ministerstva, ktorá je  povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe,

– podnet  je možné podať aj elektronicky na emailovú adresu zakon307@mindop.sk, ktorá je  k dispozícii nepretržite.