Spoločnosť Letisko Sliač, a.s. momentálne neobsadzuje žiadne pracovné pozície.

PREDAJ MAJETKU

Spoločnosť Letisko Sliač, a.s. disponuje nehnuteľným majetkom, ktorý ponúka na predaj. Viac informácií nájdete nižšie.

Letisko Sliač, a.s. so sídlom Letisko Sliač, 962 31 Sliač, IČO: 36 633 283, (ďalej len „Vyhlasovateľ“)

ZVEREJŇUJE ZÁMER

podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Letisko Sliač, a.s.

Nehnuteľnosť sa nachádza v katastrálnom území: Hájniky, obec: Sliač, okres: Zvolen, zapísaná v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č.760, a to:

Stavby

  • chata č. súp. 44 na parc.č. KN-C 807/1 s príslušenstvom

Predmetom verejnej obchodnej súťaže nie je pozemok, na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

Jedná sa o samostatne stojaci objekt s charakterom rekreačnej chaty, ktorá je situovaná v chatovej oblasti Kováčová, postavená na rovinatom pozemku.

Objekt má betónové základy, je bez podzemného podlažia, zvislé nosné ako i deliace konštrukcie sú drevené. Strechu tvorí plechová pozinkovaná krytina.

Dispozičné riešenie:

–           nadzemné podlažie tvoria: závetrie, veranda, spoločenská miestnosť s kozubom, kuchynka, kúpeľňa, schodisko do podkrovia, kde sú samostatné tri izby.

Objekt je vykurovaný elektrickými konvertormi. Voda je čerpaná z vlastnej studne. Odpadová voda je kanalizáciou z kúpeľne a kuchyne odvádzaná trativodom

Minimálna navrhovaná suma, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúka na predaj je 37 500 €.

Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže tu

Bližšie informácie o nehnuteľnosti budú poskytnuté e-mailom: chovanova@airportsliac.sk.

 

prílohy na stiahnutie:

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy

11.1a) LV 760

11.1b) snímka z katastrálnej mapy KN-C 807/1

Časť A – Sumarizačný list_FO

Časť A – Sumarizačný list_FO-živ_PO

Časť B – Návrh kúpnej zmluvy

Časť C – príloha 6.1.1 – Čestné vyhlásenie – oboznámenie sa so stavom predmetu kúpy

Časť C – príloha 6.1.2 – Čestné vyhlásenie – súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

Časť C – príloha 6.1.3 – Súhlas so spracovaním osobných údajov