Spoločnosť Letisko Sliač, a.s. momentálne neobsadzuje žiadne pracovné pozície.


PREDAJ MAJETKU

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, dňa 25.01.2022, bola nariadená likvidácia obchodnej spoločnosti Letisko Sliač, a. s., so sídlom Letisko Sliač, 962 31 Sliač, IČO: 36 633 283, za likvidátora bol ustanovený Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, zapísaný v zozname správcov pod číslom S1153. Spoločnosť vstúpila do likvidácie dňa 17.02.2022.

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec vyhotovil v zmysle ustanovenia § 75g zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka zoznam majetku, ktorý pozostáva z nasledovných hnuteľných vecí: TU

V Lučenci, dňa 04.04.2022

Ing. Ladislav Kokavec
likvidátor