VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

PROFIL OBSTARÁVATEĽA / VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v.z.n.p.

Spoločnosť Letisko Sliač sa zatrieďuje do pozície obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 písmeno c.) zákona o VO pri nakladaní s vlastnými finančnými prostriedkami, pri nakladaní s dotačnými finančnými prostriedkami vystupuje spoločnosť Letisko Sliač ako verejný obstarávateľ podľa paragrafu § 8 ods. 3 zákona o VO v zmysle znenia ktorého ,,Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré súvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 a ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený pre zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom alebo ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré nesúvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9, je obstarávateľ povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.“

Bližšie informácie o prebiehajúcich verejných obstarávaniach, oznámeniach a výsledkoch môžete nájsť tu >>> 

Identifikačné údaje

Druh obstarávateľa / verejného obstarávateľa: § 9 ods. 9 písmeno c.) / § 8 ods. 3

SpoločnosťLetisko Sliač a.s. "v likvidácii"
so sídlomLetisko Sliač, 962 31 Sliač
IČO36633283
DIČ2021915093
IČ DPHSK2021915093
Zápis v OROkr. súd Banská Bystrica, odd. Sa. Vložka č. 808/S
BankaČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica
IBANSK76 7500 0000 0040 0190 9927
BICCEKOSKBX
ZastúpenáIng. Ladislav Kokavec
Likvidátor

Kontaktná osoba

e-mail: sekretariat@airportsliac.sk

Oznámenia

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

SÚŤAŽNÉ PODKLADY – Zabezpečenie bezpečnosti a monitoringu bezpečnosti

Súhrnné správy o podlimitných koncesiách 

I.Q 2022

IV.Q 2021

III.Q 2021

II.Q 2021

I.Q 2021

IV. Q 2020

III. Q 2020

II. Q 2020

I. Q 2020

IV. Q 2019

III. Q 2019

II. Q 2019

I. Q 2019

IV. Q 2018

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska 

I.Q 2022

IV.Q 2021

III.Q 2021

II.Q 2021

I.Q 2021

IV. Q 2020

III. Q 2020

II. Q 2020

I. Q 2020

IV. Q 2019

III. Q 2019

II. Q 2019

I. Q 2019

IV. Q 2018

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami 

I.Q 2022

IV.Q 2021

III.Q 2021

II.Q 2021

I.Q 2021

IV. Q 2020

III. Q 2020

II. Q 2020

I. Q 2020

IV. Q 2019

III. Q 2019

II. Q 2019

I. Q 2019

IV. Q 2018

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

I.Q 2022

IV.Q 2021

III.Q 2021

II.Q 2021

I.Q 2021

IV. Q 2020

III. Q 2020

II. Q 2020

I. Q 2020

IV. Q 2019

III. Q 2019

II. Q 2019

I. Q 2019

Zobraziť súhrnné správy od 01.01.2014 do 30.9.2018