Sliač
UTC

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

PROFIL OBSTARÁVATEĽA / VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v.z.n.p.

Spoločnosť Letisko Sliač a.s. v zmysel zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní  sa zatrieďuje pri nakladaní s vlastnými finančnými prostriedkami do pozície obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 písmeno c.), pri nakladaní s pridelenými dotačnými finančnými prostriedkami od verejného obstarávateľa spoločnosť Letisko Sliač a.s. vystupuje v pozícií ako verejný obstarávateľ podľa paragrafu § 8 ods. 5 zákona č. 343/2015.

Bližšie informácie o prebiehajúcich verejných obstarávaniach, oznámeniach a výsledkoch môžete nájsť tu >>> 

Identifikačné údaje

Druh obstarávateľa / verejného obstarávateľa: § 9 ods. 9 písmeno c.) / § 8 ods. 5

SpoločnosťLetisko Sliač a.s.
so sídlomLetisko Sliač, 962 31 Sliač
IČO36633283
DIČ2021915093
IČ DPHSK2021915093
Zápis v OROkr. súd Banská Bystrica, odd. Sa. Vložka č. 808/S
BankaČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica
IBANSK76 7500 0000 0040 0190 9927
BICCEKOSKBX
ZastúpenáIng. Roland Schaller – predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ

Kontaktná osoba

e-mail: sekretariat@airportsliac.sk

Oznámenia

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

SÚŤAŽNÉ PODKLADY – Zabezpečenie bezpečnosti a monitoringu bezpečnosti

Súhrnné správy o podlimitných koncesiách 

I. štvrťrok 2019

IV. štvrťrok 2018

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska 

I. štvrťrok 2019

IV. štvrťrok 2018

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami 

I. štvrťrok 2019

IV. štvrťrok 2018

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

I. štvrťrok 2019

Zobraziť súhrnné správy od 01.01.2014 do 30.9.2018