Obchodná verejná súťaž – ukončená

Letisko Sliač, a.s. so sídlom Letisko Sliač, 962 31 Sliač, IČO: 36 633 283, (ďalej len „Vyhlasovateľ“)

ZVEREJŇUJE ZÁMER

podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Letisko Sliač, a.s.

Nehnuteľnosť sa nachádza v katastrálnom území: Hájniky, obec: Sliač, okres: Zvolen, zapísaná v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č.760, a to:

Stavby

  • chata č. súp. 44 na parc.č. KN-C 807/1 s príslušenstvom
Predmetom verejnej obchodnej súťaže nie je pozemok, na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

Jedná sa o samostatne stojaci objekt s charakterom rekreačnej chaty, ktorá je situovaná v chatovej oblasti Kováčová, postavená na rovinatom pozemku.

Objekt má betónové základy, je bez podzemného podlažia, zvislé nosné ako i deliace konštrukcie sú drevené. Strechu tvorí plechová pozinkovaná krytina.

Dispozičné riešenie:

–           nadzemné podlažie tvoria: závetrie, veranda, spoločenská miestnosť s kozubom, kuchynka, kúpeľňa, schodisko do podkrovia, kde sú samostatné tri izby.

Objekt je vykurovaný elektrickými konvertormi. Voda je čerpaná z vlastnej studne. Odpadová voda je kanalizáciou z kúpeľne a kuchyne odvádzaná trativodom

Minimálna navrhovaná suma, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúka na predaj je 37 500 €.

Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže tu

Bližšie informácie o nehnuteľnosti budú poskytnuté e-mailom: chovanova@airportsliac.sk.

prílohy na stiahnutie:

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy

11.1a) LV 760

11.1b) snímka z katastrálnej mapy KN-C 807/1

Časť A – Sumarizačný list_FO

Časť A – Sumarizačný list_FO-živ_PO

Časť B – Návrh kúpnej zmluvy

Časť C – príloha 6.1.1 – Čestné vyhlásenie – oboznámenie sa so stavom predmetu kúpy

Časť C – príloha 6.1.2 – Čestné vyhlásenie – súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

Časť C – príloha 6.1.3 – Súhlas so spracovaním osobných údajov